Posterlounge   Hjælp   Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser


1. Omfang

Følgende vilkår og betingelser gælder for alle bestillinger, der afgives via vores onlinebutik.

Disse vilkår og betingelser er ligeledes gældende for virksomhedskøb med henblik på fremtidigt handelssamarbejde, uden at dette behøver være angivet formelt. Medmindre der foreligger anden udtrykkelig godkendelse fra vores side, anerkender vi ikke den kontraktlige gyldighed af nogen virksomheds eventuelle afvigende eller supplerende generelle vilkår og betingelser.


2. Aftalepartner, aftaleindgåelse

Denne købsaftale indgås med POSTERLOUNGE GmbH.

Præsentationen af produkter i onlinebutikken udgør et bindende tilbud fra vores side om at indgå en aftale vedrørende de pågældende varer. Du kan som kunde uforpligtende lægge produkter i indkøbskurven, og indtil du har afgivet en bindende ordre, kan du til enhver tid ændre indkøbskurvens indhold ved hjælp af de faciliteter dertil, som findes i onlinebutikken, og hvis anvendelse forklares løbende under bestillingen. Aftalen indgås ved at klikke på bestillingsknappen, hvorved du tilkendegiver, at du accepterer vores tilbud på de varer, der findes i din kurv. Når du har afgivet ordren, modtager du straks en ordrebekræftelse via e-mail.


3. Aftalesprog, lagring af aftaleteksten

Aftalesproget er dansk.

Vi gemmer aftalens tekst og fremsender ordreoplysningerne og vores vilkår og betingelser via e-mail. Du kan endvidere læse aftalens tekst i kundelogin-området.


4. Leveringsbetingelser

Leveringsomkostningerne tillægges produktpriserne som vist på skærmen. Leveringsomkostningerne specificeres ved de enkelte produkttilbud.

Alle ordrer bliver afsendt, og det er ikke muligt for en kunde selv at afhente sin ordre.

Levering af store formater foregår i samarbejde med fragtmand med lastbil og som ”levering til kantsten”, dvs. til den offentlige kantsten eller vejareal, der ligger tættest på din leveringsadresse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Bestillinger på www.posterlounge.dk leveres udelukkende til Danmark såvel som til Grønland og Færøerne. Oplysninger om leveringsbegrænsninger for varer som leveres med fragtmand kan findes under ”Levering” i hjælpesektionen i vores onlinebutik.


5. Priser og betaling

Alle priser er oplyst i danske kroner (DKK).

Følgende betalingsmetoder kan anvendes i vores onlinebutik: Vi forbeholder os ret til at begrænse de tilgængelige betalingsmetoder i forbindelse med en ordre, afhængigt af ordrens værdi, enheden der anvendes til at afgive ordren eller andre objektive kriterier, herunder hvorvidt du er en privatkunde eller en virksomhed.

Betalingskort (kreditkort / Visa Dankort)
Når du afgiver din ordre, sender du os dine kreditkortoplysninger. Når vi umiddelbart efter afgivelse af ordren har identificeret dig som den juridiske kortejer, beder vi dit kreditkortselskab om at igangsætte betalingstransaktionen. Betalingstransaktionen gennemføres automatisk af kreditkortselskabet, og beløbet debiteres dit kort.

PayPal
Når du har afgivet din ordre, omdirigeres du til PayPals hjemmeside. For at kunne betale fakturabeløbet via PayPal skal du registrere dig eller i forvejen være registreret som bruger af PayPal, og du skal identificere dig ved hjælp af dine adgangsoplysninger og bekræfte anmodningen om betaling til os. Efter at have videresendt din ordre fra butikken anmoder vi PayPal om at iværksætte betalingstransaktionen. Umiddelbart herefter gennemføres betalingstransaktionen automatisk af PayPal. Du modtager yderligere oplysninger under bestillingen.

Klarna faktura
Når du køber på faktura hos Klarna, modtager du varerne først, hvorefter du altid har en betalingsfrist på 14 dage. Bemærk venligst, at betaling skal ske til Klarna.
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/da_dk/invoice


6. Bevarelse af ejendomsretten

Varerne forbliver vores ejendom, indtil fuld betaling er sket.

Ved virksomhedskøb gælder desuden følgende: Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne, indtil alle fordringer i forbindelse med et løbende forretningsforhold er fuldt indfriet.


7. Frivillig returret i op til 100 dage efter modtagelse af varerne

For privatkunder gælder følgende: Ud over den lovbestemte fortrydelsesret (se vores vejledning om fortrydelsesret) giver vi dig desuden frivillig returret i 100 dage efter modtagelse af varerne. Denne returret giver dig mulighed for at annullere aftalen efter den lovpligtige 14-dages fortrydelsesperiode ved at sende varerne tilbage til nedenstående adresse inden for 100 dage efter modtagelse af varerne (begyndende fra den dag, du modtager varerne). Rettidig afsendelse af varerne er tilstrækkelig til at overholde fristen. En forudsætning for at du kan gøre brug af din frivillige returret er dog, at varerne returneres i hel og ubeskadiget stand. Varerne skal returneres til:
POSTERLOUNGE GmbH, Mommsenstraße 6, 04329 Leipzig, Tyskland

Din lovbestemte fortrydelsesret berøres ikke af den kontraktligt aftalte frivillige returret. Indtil den 14-dages fortrydelsesperiode udløber, gælder alene de juridiske betingelser, der er indeholdt i vejledningen om fortrydelsesret. Desuden begrænser vores frivillig returret ikke dine lovbestemte garantirettigheder.


8. Skader under levering

Det følgende gælder for privatkunder:
Hvis varerne leveres med åbenlyse skader opstået under leveringen, bedes du straks anmelde manglen til fragtfirmaet og underrette os. Det har ingen indvirkning på dine lovbestemte rettigheder eller håndhævelsen af sådanne rettigheder, herunder navnlig dine garantirettigheder, hvis du undlader at reklamere eller henvende dig. Men ved at gøre det hjælper du os med at gøre vores krav gældende over for fragtfirmaet eller transportforsikringsselskabet.

Det følgende gælder for virksomhedskunder:
Risikoen for utilsigtet tab eller forringelse af varerne overgår til dig, når vi har afleveret varerne til speditøren, transportøren eller anden tilsvarende tjenesteyder med henblik på videresendelse til den angivne modtager (person eller virksomhed). ”Kaufleute” som defineret i den tyske handelslov (HGB) er underlagt kravene vedrørende inspektion og indberetning, som er fastlagt i HGB § 377: Køberen skal undersøge varerne umiddelbart efter, at de er leveret af sælgeren, i den udstrækning dette er praktisk muligt inden for den normale forretningsgang, og skal ved konstatering af eventuelle mangler straks underrette sælgeren herom. Hvis du ikke følger de deri anførte anvisninger, betragtes varerne som værende godkendt, medmindre den pågældende mangel ikke ville kunne konstateres ved inspektionen. Dette gælder ikke, såfremt vi i bedragerisk øjemed har skjult en given mangel.


9. Garantier

Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, er aftalen underlagt gældende lov om hæftelse i tilfælde af mangler.

Vi er juridisk forpligtet til at levere produkter, der er i overensstemmelse med denne aftale.

For privatkunder gælder de lovbestemte garantirettigheder, som reguleres af lovgivningen i det land, hvor privatkunden sædvanligvis er hjemmehørende.

For virksomhedskunder er forældelsesfristen for krav i forbindelse med mangler et år at regne fra tidspunktet for risikoens overgang. De lovbestemte forældelsesfrister for regressøgsmål i henhold til § 445A i den tyske civilret (BGB) berøres ikke heraf. I relation til virksomhedskunder betragtes alene vores egne oplysninger og fabrikantens produktbeskrivelser, som er medtaget i aftalen, som en aftale om varernes kvalitet. Vi påtager os intet ansvar for fabrikantens eventuelle offentlige udsagn eller øvrige markedsføringsudsagn. Såfremt en leveret vare er mangelfuld, kan vi indledningsvis i forhold til virksomhedskunder efter eget skøn vælge, om vi vil tilbyde en supplerende ydelse i form af at afhjælpe (reparere) den pågældende mangel, eller levere en mangelfri vare (erstatningslevering).

De førnævnte begrænsninger og afkortede tidsfrister gælder ikke for berettigede erstatningskrav, som rejses mod os, vores lovlige repræsentanter eller befuldmægtigede
  • for skader på liv, lemmer eller helbred;
  • for bevidst eller groft uagtsom pligtforsømmelse samt bedrageri;
  • for misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er en forudsætning for fuld og korrekt opfyldelse af aftalen, og som de kontraherende parter generelt kan påberåbe sig og forvente overholdt;
  • inden for rammerne af en garantiforpligtelse, hvor dette er aftalt.

Oplysninger om eventuelle yderligere garantier og om de præcise betingelser, der måtte være gældende for disse, findes ved siden af produktet eller på særlige informationssider i onlinebutikken, hvor dette er relevant.

Privatkunder og virksomhedskunder kan indgive klager ved brug af vores kontaktoplysninger, som er anført under identifikationen af leverandøren.

Når du udøver dine garantirettigheder, og det efter vores skøn er nødvendigt at returnere varerne til os, for at vi kan tage stilling til din klage, skal du for vores regning returnere varerne til den ovenfor anførte adresse. Vi bestræber os på at besvare enhver klage med det samme og senest 14 dage efter indgivelsen.

Vores kundeservice kan kontaktes på hverdage mellem kl. 10.00 og 16.00 på tlf. +49 341 33 97 59 00 eller pr. mail til service@posterlounge.dk.


10. Ansvar

Vi hæfter under alle omstændigheder ubegrænset for krav som følge af skader forårsaget af os, vores lovlige repræsentanter eller befuldmægtigede
  • ved skader på liv, lemmer eller helbred;
  • ved bevidst eller groft uagtsom pligtforsømmelse;
  • inden for eventuelt aftalte garantiforpligtelser;
  • over for privatkunder.

Bortset fra sådanne tilfælde er vores civilretlige ansvar begrænset til de direkte skader, som vil kunne forudses på tidspunktet for aftalens indgåelse.


11. Online tvistbilæggelse

Europa-Kommissionen har oprettet en platform til onlinetvistbilæggelse (OTB), som kan tilgås via https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi er hverken forpligtede eller villige til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved en tvistbilæggelsesinstans.


12. Afsluttende bestemmelser

Hvis du er virksomhedskunde, er aftalen underlagt tysk ret, som træder i stedet for FN’s konvention om internationale løsørekøb.

Hvis du er en ”Kaufmann” som defineret af den tyske handelslov (HGB) eller en offentligretlig juridisk enhed eller særlig offentligretlig fond, er værneting for afgørelse af alle tvister om aftaleforhold mellem os og dig vores registrerede hjemsted.

Leipzig, 01.01.2020